افشاگری رئیس کمیسیون تلفیق بودجه

در این فیلم افشاگری رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشاهده می‌کنید.


دریافت
4 MBمنبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)